Stanovy klubu

Stanovy klubu mažoretek Pomněnek TJ Sokol Kosmonosy

 • Klub mažoretek Pomněnek TJ Sokol Kosmonosy je registrován ve Svazu mažoretek a twirlingu NBTA České republiky (dále SMTČR) a organizován ve spolku TJ Sokol Kosmonosy, z. s., který je zastřešen ČUS (Česká unie sportu).
 • Sídlo spolku je na adrese MÚ Kosmonosy – Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy.
 • Klub využívá názvu: Pomněnky TJ Sokol Kosmonosy.
 • Symboly klubu jsou název a logo.

Cíle klubu

 • Klub realizuje své cíle zejména vzděláváním a podporou vlastní svobodné tvorby dětí a mládeže, studentů a vedoucích skupin.
 • Hájit oprávněné zájmy klubu.
 • Propagování mažoretek jako sportovně taneční disciplíny.
 • Propagování twirlingu jako sportovní disciplíny.
 • Vzdělávání trenérek na seminářích a školeních, organizovaných SMTČR, a v dalších sportovně a pedagogických vzdělávacích zařízeních.
 • Rozvíjení sportovních návyků, disciplíny, správného držení těla.
 • Pořádání akce Odpoledne s Pomněnkami, Mikulášského a maškarního odpoledne.
 • Pořádání letního soustředění pro všechny skupiny.
 • Spolupracovat s orgány Městské správy a dalšími spolky v regionu.

Členství v klubu

 • Členství v klubu vzniká podáním přihlášky na každý školní rok a zaplacením členského příspěvku (školného na školní rok).
 • Členství v klubu zaniká oznámením člena o ukončení činnosti v klubu a vrácením všech zapůjčených věcí.
 • Seznam členů slouží pro vnitřní potřebu klubu Pomněnky (pojištění dětí), TJ Sokol Kosmonosy, ČUS a SMTČR.

Organizační struktura

 • Hlavní vedoucí skupiny
  • řídí činnost celého klubu,
  • spolupracuje s trenéry mažoretek a twirlingu,
  • zajišťuje prostory pro trénink a smlouvy s tělovýchovnými zařízeními,
  • plánuje činnost klubu na celý školní rok,
  • spolupracuje se spolky orgány města, SMTČR apod.,
  • zpracovává žádosti o dotace a dary,
  • zpracovává vyúčtování dotací,
  • zajišťuje účast v soutěžích Národního šampionátu mažoretek a twirlerek ČR,
  • zajišťuje vystoupení na základě požadavků,
  • zajišťuje letní soustředění,
  • předává informace o činnosti klubu prostřednictvím webu pomnenky.cz, Kosmonoského zpravodaje, webových stránek a Facebooku města Kosmonosy,
  • pomáhá a usměrňuje trenéry a asistenty trenérů.
 • Trenérka mažoretkových skupin a twirlingu
  • řídí činnost své skupiny,
  • spolupracuje s hlavním vedoucím klubu a respektuje jeho názor,
  • zpracovává sestavy (pódiová formace, defilé, sóla a dua) pro svou skupinu.

Zásady hospodaření

 • Výdaje jsou zaměřeny k naplňování cílů klubu.
 • Majetkem klubu jsou věci dlouhodobé spotřeby:
  • rádia,
  • kostýmy,
  • kozačky,
  • fotoaparát.
 • Přijmy klubu tvoří zejména
  • členské příspěvky (školné na školní rok) ve výši schválené členskou schůzí rodičů, stanovenou výši příspěvku platí všichni členové kromě trenérek. Cvičící asistenti hradí 50 % školného.
  • Půjčovné za kostýmy (výše stanovena dle ceny kostýmů a předpokládané doby pronájmu) platí všechny činné mažoretky,
  • dary od firem apod.,
  • granty a dotace,
  • příjmy z činnosti (vystoupení mažoretek).
 • Výdaje klubu tvoří zejména
  • pronájmy tělovýchovných zařízení,
  • pořízení kostýmů,
  • zakoupení kozaček,
  • startovné (Skupiny mají proplacené startovné na všechny soutěže, tj. pohárové, NŠ, MČR a ME. Sóla a dua pouze na MČR a ME.),
  • drobný materiál.

Evidence hospodaření

O svém hospodaření vede klub evidenci v pokladním deníku společně s celým TJ Sokol Kosmonosy, výdaje jsou odděleny. Správnost vedení účetnictví kontroluje revizní komise.

Odměny trenérek

Trenérky pracují v klubu dobrovolně bez nároku na plat a ve svém volném čase.

Evidence členů

Evidenci členů za celý spolek TJ Sokol Kosmonosy, z.s. vede a aktualizuje v průběhu roku k tomu určený řádný člen TJ Sokol Kosmonosy, z.s.

Zánik klubu

 • Klub zaniká pokud se pro tento návrh vysloví alespoň 2/3 řádných členů.
 • Členská schůze, která rozhodla o zániku klubu, rozhodne také o majetkovém vypořádání. Případný kladný zůstatek majetku bude bezúplatně převeden na jinou právnickou osobu.

V Kosmonosích

14. 8. 2017