Stanovy klubu

STANOVY KLUBU

Stanovy klubu mažoretek a twirlerek Pomněnky TJ Sokol Kosmonosy

• Klub mažoretek a twirlerek Pomněnky TJ Sokol Kosmonosy je registrován ve Svazu mažoretek a twirlingu NBTA České republiky (dále SMTČR) a organizován ve spolku TJ Sokol Kosmonosy, z.s., který je zastřešen ČUS (Česká unie sportu).
• Sídlo spolku je na adrese MÚ Kosmonosy – Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy.
• Klub využívá názvu: Pomněnky TJ Sokol Kosmonosy.
• Symboly klubu jsou název a logo.

Cíle klubu

• Klub realizuje své cíle zejména vzděláváním a podporou vlastní svobodné tvorby dětí a mládeže, studentů a vedoucích skupin.
• Hájit oprávněné zájmy klubu.
• Propagování mažoretek jako sportovně taneční disciplíny.
• Propagování twirlingu jako sportovní disciplíny.
• Vzdělávání trenérek na seminářích a školeních, organizovaných SMTČR, a v dalších sportovních a pedagogických vzdělávacích zařízeních.
• Rozvíjení sportovních návyků, disciplíny, správného držení těla.
• Pořádání akce Odpoledne s Pomněnkami, Mikulášského a maškarního odpoledne.
• Pořádání letního soustředění pro všechny skupiny.
• Spolupracovat s orgány Městské správy a dalšími spolky v regionu.

Členství v klubu

• Členství v klubu vzniká podáním přihlášky na každý školní rok a zaplacením členského příspěvku (školného na školní rok).
• Členství v klubu zaniká písemným oznámením člena a jeho zákonného zástupce o ukončení činnosti v klubu a vrácením všech zapůjčených věcí.
• Seznam členů slouží pro vnitřní potřebu klubu Pomněnky (pojištění dětí), TJ Sokol Kosmonosy, ČUS a SMTČR.

Organizační struktura

Hlavní vedoucí skupiny

• řídí činnost celého klubu,
• spolupracuje s trenéry mažoretek a twirlingu,
• zajišťuje prostory pro trénink a smlouvy s tělovýchovnými zařízeními,
• plánuje činnost klubu na celý školní rok,
• spolupracuje se spolky orgány města, SMTČR apod.,
• zpracovává žádosti o dotace a dary,
• zpracovává vyúčtování dotací,
• zajišťuje účast v soutěžích Národního šampionátu mažoretek a twirlerek ČR,
• zajišťuje vystoupení na základě požadavků,
• zajišťuje letní soustředění,
• předává informace o činnosti klubu prostřednictvím webu pomnenky.cz, Kosmonoského zpravodaje, webových stránek a Facebooku města Kosmonosy,
• pomáhá a usměrňuje trenéry a asistenty trenérů.

Trenérka mažoretkových skupin a twirlingu

• řídí činnost své skupiny,
• spolupracuje s hlavním vedoucím klubu a respektuje jeho názor,
• zpracovává sestavy (pódiová formace, defilé, sóla a dua) pro svou skupinu.

Zásady hospodaření

• Výdaje jsou zaměřeny k naplňování cílů klubu.
• Majetkem klubu jsou věci dlouhodobé spotřeby:

• reproduktory,
• tablet,
• kostýmy,
• kozačky,
• fotoaparát

• Příjmy klubu tvoří zejména:

• členské příspěvky (školné na školní rok) ve výši schválené členskou schůzí rodičů, stanovenou výši příspěvku platí všichni členové kromě trenérek. Cvičící asistenti hradí 50 % školného.
• Půjčovné za kostýmy (výše stanovena dle ceny kostýmů a předpokládané doby pronájmu) platí všechny činné mažoretky,
• dary od firem apod.,
• granty a dotace,
• příjmy z činnosti (vystoupení mažoretek).

• Výdaje klubu tvoří zejména

• pronájmy tělovýchovných zařízení,
• pořízení kostýmů,
• zakoupení kozaček,
• startovné (Skupiny mají proplacené startovné na všechny soutěže, tj. pohárové, NŠ, MČR a ME. Sóla a dua pouze na MČR a ME.),
• drobný materiál.

Evidence hospodaření
O svém hospodaření vede klub evidenci v pokladním deníku společně s celým TJ Sokol Kosmonosy, z.s., výdaje jsou odděleny.
Správnost vedení účetnictví kontroluje revizní komise TJ Sokol Kosmonosy, z.s.

Zapůjčení kostýmů a kozaček

Členům klubu jsou zapůjčovány kostýmy a kozačky proti platbě – roční půjčovné (výše stanovena dle ceny kostýmů) – platí všechny činné mažoretky.
Po skončení sestav, pro které byly kostýmy určeny, je povinností vrátit je včetně všech doplňků (čepičky, rukavičky, náušnice apod.)

Ukončení členství v klubu
Řádně registrovaný člen klubu je povinen dokončit soutěžní sezónu a splnit všechny povinnosti spojené s ní. Pokud tak neučiní a ukončí členství v klubu v průběhu sezóny z jiných, než vážných zdravotních důvodů (v tomto případě je nutné donést potvrzení od lékaře) je povinen zaplatit penále a vrátit veškeré propůjčené klubové věci.

Povinnosti při předčasném ukončení členství:
• Převést na účet TJ Sokol Kosmonosy,z.s. penále – částku ve výši členského příspěvku (školné na školní rok)
• veškeré náklady týkající se soutěží, které neabsolvuje (startovné, porotné)
• vrátit všechny kostýmy ve stavu, ve kterém byly zapůjčeny (vyprané, nepotrhané, čisté)
• pokud se vrátí poškozené, bude se účtovat penále v úměrné výši částky nových šatů
• vrátit kozačky – čisté

Odměny trenérek

• Trenérky pracují v klubu dobrovolně bez nároku na plat a ve svém volném čase.
• V rámci dotačního programu je možná jednorázová odměna (pokud klub dotaci obdrží)
• Individuální tréninky platí každý svěřenec sám.

Evidence členů
Evidenci členů za celý spolek TJ Sokol Kosmonosy, z.s. vede a aktualizuje v průběhu roku k tomu určený řádný člen TJ Sokol Kosmonosy, z.s.

Zánik klubu

• Klub zaniká pokud se pro tento návrh vysloví alespoň 2/3 řádných členů.
• Členská schůze, která rozhodla o zániku klubu, rozhodne také o majetkovém vypořádání. Případný kladný zůstatek majetku bude bezúplatně převeden na jinou právnickou osobu.

V Kosmonosech
16.7.2022